Radno pravo

Disciplinska odgovornost: Pokretanje disciplinskog postupka za slučaj povrede radne obaveze

U svakom radnom okruženju postoje određena pravila i očekivanja koja zaposleni moraju da poštuju. Kada se ova pravila prekrše, odgovornost je poslodavca da preduzme mere i osigura da zaposleni odgovaraju za svoje postupke. Kako? Tako što će protiv zaposlenih koji su učiili povredu radne obaveze ili discipline pokrenuti disciplinski postupak. Naime, disciplinska odgovornost je važna …

Disciplinska odgovornost: Pokretanje disciplinskog postupka za slučaj povrede radne obaveze Read More »

Zlostavljanje na radu: Kako prepoznati i dokazati mobing?

Da li znate da prepoznate znakove zlostavljanja na radu? Da li ste upoznati sa svojim pravima ukoliko ste žrtva mobinga? Ovo su važna pitanja na koja svaki zaposleni treba da ima odgovore kako bi mogao da dokaže da je pretrpeo zlostavljanje na radu, te ostvario adekvatnu pravnu zaštitu koja mu u tom slučaju stoji na …

Zlostavljanje na radu: Kako prepoznati i dokazati mobing? Read More »

Otkaz ugovora o radu: Kako postupiti u slučaju otkaza tehnološkom višku?

Otkaz ugovora o radu zaposlenom kao tehnološkom višku predstavlja jedan od opravdanih načina prestanka ugovora o radu na inicijativu poslodavca. Naime, do ovog načina prestanka radnog odnosa dolazi kada poslodavac zbog racionalizacije poslovanja, smanjenja troškova ili drugih poslovnih razloga ne može zadržati sve zaposlene, te stoga mora da otpusti određeni broj viška radnika u odnosu …

Otkaz ugovora o radu: Kako postupiti u slučaju otkaza tehnološkom višku? Read More »

Pravo na otpremninu: Kompletan vodič za isplatu otpremnine

Ukoliko ste u procesu prestanka radnog odnosa ili ste nedavno izgubili radno mesto, važno je da znate da Vam Zakon o radu u određenim slučajevima garantuje pravo na otpremninu. Otpremnina može da bude značajna suma novca koja će Vam pomoći da platite račune i otplatite dugove dok ne pronađete novu poslovnu priliku ili primite prvu …

Pravo na otpremninu: Kompletan vodič za isplatu otpremnine Read More »

Oporezivanje ličnog dohotka ostvarenog u inostranstvu

Krajem 2022. godine poreska uprava Republike Srbije je počela sa dostavljanjem privremenih rešenja domaćim rezidentima koji su po nekom osnovu u 2017. godini ostvarili određeni novčani prihod u inostranstvu.  Samim čitanjem izmena i dopuna Zakona o porezima na dohodak građana Republike Srbije, koji je stupio na snagu 01.01.2022. godine i prema kome su i izrađena …

Oporezivanje ličnog dohotka ostvarenog u inostranstvu Read More »

Scroll to Top
Call Now Button