Naknada štete zbog saobraćajne nezgode: Kako naplatiti štetu nastalu usled saobraćajne nezgode

Naknada štete zbog saobraćajne nezgode: Pravni vodič za ostvarivanje prava

Saobraćajne nezgode nažalost čine srpsku svakodnevnicu i često imaju ozbiljne posledice.
Naime, u Srbiji se svakodnevno dogodi čak oko 80 saobraćajnih nezgoda sa smrtnim ishodom što je, morate da priznate, poprilično šokantna statistika!
U slučaju da ste pretrpeli štetu usled saobraćajne nezgode koju niste izazvali, treba da znate da imate pravo da tražite naknadu štete od odgovorne strane.
Ovaj pravni vodič će vam pružiti sve potrebne informacije o postupku ostvarivanja prava na naknadu štete, kao i odgovore na najčešća pitanja u vezi sa ovom temom.

Koje vrste naknade štete postoje?

Naknada štete predstavlja pravni mehanizam koji omogućava žrtvi saobraćajne nezgode da dobije odštetu za pretrpljene materijalne i nematerijalne štete.
Materijalna šteta obuhvata troškove popravke vozila, medicinske troškove, gubitak zarade i druge merljive ekonomske gubitke.
U drugu ruku, nematerijalna šteta se odnosi na duševne bolove, patnju, fizičke i emocionalne traume koje je žrtva pretrpela usled nezgode.

1. Ko ima pravo na naknadu štete zbog saobraćajne nezgode?

Svaka osoba koja je pretrpela štetu usled saobraćajne nezgode, a da tu nezgodu nije sama izazvala, ima pravo na naknadu štete.
To uključuje vozače, putnike, pešake i bicikliste koji su povređeni ili su pretrpeli materijalnu štetu kao rezultat nezgode.
Takođe, i članovi porodice žrtve mogu imati pravo na naknadu štete u slučaju smrtnog slučaja ili trajnih povreda.

2. Ko je odgovoran za naknadu štete?

Odgovornost za naknadu štete leži na strani koja je izazvala saobraćajnu nezgodu ili njihovom osiguravaču.
U većini slučajeva, to je vozač koji je prekršio saobraćajna pravila ili nije pružio dovoljnu pažnju tokom vožnje.
Međutim, postoje situacije u kojima je više od jedne strane učestvovalo u nezgodi, pa se odgovornost može podeliti srazmerno doprinosu u prouzrokovanju štete. Ovde je reč o institute podeljene odgovornosti.
Napomena: Postoje I situacije kada je saobraćajna nezgoda izazvana tehničkim kvarom na vozilu. U tom slučaju, u zavisnosti od okolnosti, odgovornost za naknadu štete pored vozača ili vlasnika vozila može da snosi I proizvođač vozila.

3. Kako se podnosi zahtev za naknadu štete?

Da biste ostvarili pravo na naknadu štete, prvi korak je podnošenje zahteva za naknadu odgovornoj strani ili njihovom osiguravaču.
Odštetni zahtev treba da sadrži:
• Podatke o štetniku
• Podatke o oštećeniku
• Podatke o tome da li je saobraćajna nezgode prijavljena nadležnom organu
• Sve relevantne informacije o nezgodi (vreme, mesto, okolnosti, skicu)
• Opis štete koju ste pretrpeli i dokumentaciju koja potkrepljuje vaš zahtev.
Preporučljivo je da se konsultujete sa advokatom za naknadu štete zbog saobraćajne nezgode kako biste bili sigurni da je vaš zahtev pravilno sastavljen.

4. Šta ako osiguravač odbije da isplati naknadu?

Ukoliko u procesu vansudskih pregovora osiguravač odbije da isplati naknadu štete ili se ne postigne dogovor o iznosu naknade, imate pravo da pokrenete sudski postupak radi ostvarivanja vaših prava.
U toku sudskog postupka, važno je imati adekvatnu pravnu zastupljenost kako biste obezbedili najbolju moguću odbranu vaših interesa. Iz tog razloga, preporučujemo da angažujete advokata specijalizovanog za slučajeve naknade štete zbog saobraćajne nezgode.

5. Koji su ključni elementi dokazivanja naknade štete?

Ključni elementi dokazivanja naknade štete uključuju:
• policijski zapisnik o nezgodi
• skicu I fotografije mesta nezgode
• medicinsku dokumentaciju, uključujući račune za lekove medicinske tretmane
• račune i fakture za troškove popravke vozila
• svedočenja očevidaca
• druge relevantne dokaze koji podržavaju vaš zahtev.

6. Kako se određuje visina naknade štete?

Visina naknade štete se određuje na osnovu različitih faktora, kao što su:
• težina povreda
• stepen krivice strane koja je izazvala nezgodu
• troškovi lečenja i popravke vozila
• gubitak zarade (aktuelne I buduće)
• fizička i emocionalna trauma
• budući gubici
• druge relevantne okolnosti.
U postupku naknade štete u osiguranju, osiguravač je taj koji predlaže iznos naknade, a vi u slučaju nezadovoljstva iznosom isplaćene štete možete podneti prigovor osiguravajućem društvu ili podneti tužbu.
Procenu štete u sudskom postupku vrši veštak medicinske ili saobraćajne-mašinske struke, a konačnu odluku donosi sud.

7. Da li mogu da tražim naknadu štete ako sam delimično kriv za saobraćajnu nezgodu?

Ovo je često pitanje koje dobijamo od klijenata I, na sreću, Zakon o Obligacionim odnosima ima jasan odgovor na njega!
Naime, oštećenik koji doprinese nastanku štete ili njenom obimu ima pravo na srazmerno smanjenu naknadu u visini svoje krivice.
Ukoliko visinu krivice oštećenika nije moguće odrediti, sud će dosuditi naknadu u skladu sa svojim diskrecionim ovlašćenjem I okolnostima slučaja.

Insurance company agent and client with healthcare policy document. Money, life assurance, guarantees, medical, injury , fracture insurance

8. Koliko dugo traje proces dobijanja naknade štete?

Dužina procesa dobijanja naknade štete može varirati i zavisi od mnogih faktora, uključujući kompleksnost slučaja, dostupnost dokaza, saradnju osiguravača i mogućnost pregovora.
U svakom slučaju, sudski postupci traju duže od vansudskih postupaka.

9. Koji su rokovi za naknadu štete zbog saobraćajne nezgode?

Prema Zakonu o obligacionim odnosima, zahtev za naknadu štete zastareva za 3 godine od trenutka saznanja o šteti i štetniku (subjektivni rok). Objektivni rok, kada pravo potraživanja ove naknade svakako zastareva, jeste 5 godina.
Pored toga, uobičajeni rok osiguravajućeg društva za obradu zahteva za nadoknadu štete je 90 dana, računajući od datuma podnošenja zahteva.
U slučaju da je šteta nastala kao rezultat krivičnog dela i ako je za to krivično delo predviđen duži period zastarelosti, zahtev za naknadu štete protiv odgovorne osobe zastareva nakon što istekne vreme određeno za zastarelost krivičnog gonjenja.

 

10. Šta se dešava ako propustim rok za podnošenje zahteva za naknadu štete?

Propuštanje roka za podnošenje zahteva odnosno tužbe rezultira gubitkom mogućnosti na naknadu štete prinudnim putem tj. putem suda.
Drugim rečima, naplata se u tom slučaju može ostvariti jedino ako štetnik dobrovoljno ispuni svoju obavezu.
Napomena: Sud na rokove zastarelosti ne pazi po službenoj dužnosti, već po prigovoru dužnika u postupku!

11. Da li mogu da tražim naknadu štete ako sam bio u nezgodi, ali nisam pretrpeo fizičke povrede?

Da, možete tražiti naknadu štete i ako niste pretrpeli fizičke povrede.
Naime, možete imati pravo na naknadu nematerijalne štete, kao što su duševni bolovi ili emocionalni stres usled nezgode. Takođe, možete tražiti naknadu štete za psihološke posledice nakon saobraćajne nezgode, kao što su anksioznost, depresija ili posttraumatski stresni poremećaj
Nematerijalnu štetu u vidu duševnih bolova utvrđuju veštaci neuropsihijatri putem nalaza I mišljenja.

12. Da li se naknada štete odnosi samo na trenutne troškove ili obuhvata i buduće gubitke?

Naknada štete može obuhvatiti i trenutne troškove i buduće gubitke.
Budući gubici mogu uključivati izgubljenu zaradu zbog nesposobnosti za rad, kao I troškove dugoročnog lečenja ili rehabilitacije.
Takođe, ukoliko nastupi smrt oštećenog u saobraćajnoj nezgodi, lica koja je poginuli izdržavao ili pomagao imaju pravo na naknadu štete koju trpe gubitkom izdržavanja ili pomaganja. U ovom slučaju, oni naknadu štete dobijaju u vidu adekvatne novčane rente.
Napomena: Važno je da se adekvatno procene i dokumentuju budući gubici kako bi se obezbedila pravična naknada.

 

13. Da li mogu tražiti naknadu štete ako sam bio u nezgodi sa neosiguranim vozačem?

Da!
U ovom slučaju, možete se obratiti Garantnom fondu za isplatu materijalne I nematerijalne štete, a Garantni fond se može obratiti vlasniku/korisniku neosiguranog vozila sa regresnim zahtevom.

14. Ko je odgovoran za naknadu štete ako je nezgoda izazvana lošim putnim uslovima?

U slučaju da je nezgoda izazvana lošim putnim uslovima, odgovornost za naknadu štete može biti na lokalnim vlastima, putnim preduzećima ili drugim odgovornim stranama.
Na primer, JP Putevi Srbije odgovara za štetu nastalu na autoputevima I magistralnim putevima.

15. Da li moram da idem na sud kako bih dobio naknadu štete zbog saobraćajne nezgode?

Ne uvek.
Većina slučajeva naknade štete zbog saobraćajne nezgode se rešava vansudskim pregovorima između strana, često uz posredovanje osiguravača.
Međutim, u nekim slučajevima, ako se strane ne mogu dogovoriti o naknadi ili postoji sporna odgovornost, može biti potrebno da se slučaj reši sudskim putem.
Važno je konsultovati se sa advokatom za naknadu štete zbog saobraćajne nezgode kako biste utvrdili najbolji pravni pristup za vaš slučaj.

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Scroll to Top
Call Now Button