Troškovi prevoza zaposlenog – naknada troškova prevoza

Članom 118 Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje), predviđeno je da zaposleni ima pravo na naknadu troškova prevoza, za dolazak i odlazak sa rada, u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju, ako poslodavac nije obezbedio svoj prevoz.

Međutim, neretko u praksi poslodavci ne isplaćuju ovu naknadu troškova prevoza, ili poslodavci zaposlenima isplaćuju manji iznos nego što je to potrebno.

U takvim slučajevima, imate pravo da potražujete naveden iznose i do 3 godine (36 meseci) unazad.

Visina troškova prevoza:

Zakon jasno predviđa da se visina troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada isplaćuje u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju u mestu stanovanja.

Visina troškova prevoza mora biti izražena u novcu.

Takođe, promena mesta stanovanja zaposlenog nakon zaključenja ugovora o radu ne utiče na uvećanje troškova prevoza koje je poslodavac dužan nadoknaditi zaposlenom u trenutku zaključenja ugovora o radu, bez saglasnosti poslodavca.

Naknada se isplaćuje u visini cene pojedničane prevozne karte za svaki dan dolaska i odlaska sa rada a najviše do visine cene mesečne pretplatne karte.

Dakle, radi utvrđivanja visine troškova prevoza na koje zaposleni ima pravo, za početak je potrebno od lokalnog javnog prevoznika pribaviti podatak o visini cene mesečne prevozne karte na relaciji od mesta prebivališta ili boravišta zaposlenog do radnog mesta.

Ko ima pravo na troškove prevoza

Pravo na isplatu troškova prevoza ima svaki zaposleni za period od poslednih 36 meseci, koji je imao realnu potrebu i troškove za odlazak i dolazak sa rada, bez obzira na udaljenost od mesta rada i na način kako zaposleni inače dolazi na posao.

,,Način na koji će zaposleni faktički preći ovu razdaljinu (sopstveno vozilo, taksi prevoz, javni linijski prevoz), nije od uticaja u situaciji kada opštim aktom poslodavac nije predvideo merila i kriterijume i način ostvarivanja tog prava. Jedini limit koji Zakon propisuje je da se ti troškovi priznaju u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju.“

presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, Gž1 1910/2020 od 10. avgusta 2020. god.

Ukoliko ta udaljenost dovodi zaposlenog u situaciju da mu je prevoz do posla i natrag objektivna potreba, poslodavac je u obavezi da mu ove troškove isplati, pri tom, način na koji će zaposleni putovati, nije od uticaja u situaciji kada opštim aktom poslodavac nije uredio merila i kriterijume, kao i način ostvarivanja ovog prava. Jedino ograničenje koje zakon propisuje je da se troškovi prevoza priznaju u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju.“

presuda Apelacionog suda u Nišu, Gž1 2201/2018 od 13. septembra 2018. god.

Međutim, sudska praksa nike baš ujednačena, što nam govori da o pravu zaposlenog na naknadu troškova prevoza treba voditi računa u svakom konkretnom slučaju. 

Npr. prema Presudi VKS Rev 2 760/21 od 08.04.2021. Godine 

,,Udaljenost tužiljinog mesta stanovanja do mesta rada je 600m. Tužilja je na posao dolazila pešice i na taj način ovu razdaljinu prelazila za oko sedam minuta. Ona nije koristila usluge gradskog prevoza, pa zato po tom osnovu nije imala troškove ni za pojedinačnu autobusku kartu niti za pretplatnu mesečnu kartu. U takvoj situaciji, po oceni revizijskog suda, razdaljina između tužiljinog mesta stanovanja i rada po razumnoj oceni ne opravdava udovoljavanju njenom zahtevu za naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada, koje stvarno nije imala, bez obzira što Zakon o radu i Poseban kolektivni ugovor ne uslovljavaju pravo na ove troškove udaljenošću mesta stanovanja zaposlenog od mesta njegovog rada.”

S druge strane isti sud je u Presudi Rev2 86/21 od 30.06.2021. Godine zauzeo sledeći stav:

Pogrešan je stav drugostepenog suda da tužilac nema pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada samo zbog toga što stanuje na udaljenosti od 500 metara od mesta zasposlenja. Pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada prema citiranim propisima nije uslovljeno ni postojanjem organizovanog javnog prevoza, ni udaljenošću od mesta zaposlenja, već jedino postojanjem stvarnih troškova za dolazak i odlazak sa rada. Stvarni troškovi određuju se prema broju efektivnih radnih dana i cene pojedinačne karte u javnom prevozu. Činjenica da tužilac stanuje na oko 500 metara od mesta zaposlenja ne znači da je to rastojanje dužan da pređe pešice. Navedeno rastojanje se ne može nužno smatrati malim rastojanjem jer su blizina, odnosno daljina, relativni pojmovi koji zavise od psiho – fizičkih sposobnosti svakog pojedinca ponaosob, a citiranim relevantnim propisima nije predviđena obaveza da se prilikom obračuna stvarnih troškova za dolazak i odlazak sa rada uzmu u obzir i psiho – fizičke sposobnosti zaposlenog o čijem se pravu odlučuje.

Shodno navedenom, tužilac ima pravo na naknadu troškova po ceni pojedinačne karte u javnom saobraćaju u jednom pravcu u iznosu 50,00 dinara po broju efektivnih radnih dana u spornom periodu, kako je to pravilno ocenio prvostepeni sud.

Kada imate pravo na naknadu troškova prevoza

Zaposleni ima pravno na naknadu troškova prevoza samo za one dane kada je zaista i dolazio na rad, odnoshno srazmerno broju radnih dana koje je i proveo na radu.

To dalje znači da zaposleni nema pravo na naknadu troškova kada je bio na bolovanju, godišnjem odmoru itd.

U svim dugim slučajevima redovnog rada, osim ako vam poslodavac nije obezbedio sopstveni prevoz ili na drugi način regulisao prevoz do posla, imate pravo na ove troškove.

Šta ukoliko poslodavac ne želi da isplati troškove prevoza? – Podnošenje tužbe radi naknade troškova prevoza

Ukoliko je poslodavac uskratio ovo pravo zaposlenom, zaposleni ima mogućnost pokretanja radnog spora pred nadležnim sudom. Budući da je rok zastarelosti u radnim sporovima 3 godine, to dalje znači da Zaposleni može podneti tužbu radi naknade troškova prevoza za 3 godine unazad tj. 36 meseci unazad od dana podnošenja tužbe, sa zakonskom zateznom kamatom. 

Ono što je u svakom slučaju najvažnije, za početak, dobro je da znate koja su vaša prava!

Naši advokati u Beogradu vam mogu pomoći u tome. Kontaktirajte nas.

64 komentara na “Troškovi prevoza zaposlenog – naknada troškova prevoza”

 1. Poštovani,
  Poslodavac isplaćuje naknadu troškova prevoza zaposlenom u visini cene mesečne karte u javnom saobraćaju, na osnovu broja dana kada je zaposleni dolazio na posao. Napominjem, U VISINI CENE MESEČNE KARTE x BROJ DANA KADA JE ZAPOSLENI DOLAZIO NA POSAO, a ne u visini pune cene prevozne karte, kako predviđa zakon.

   1. Poštovani,

    Mislim da je gospodina zanimalo, a i mene zanima jasnije tumačenje tog „u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju“. meni je jasno da se taj izraz odnosi na realnu cenu karte za dolazak do posla i povratak, što je po sadašnjoj ceni gradskog prevoza 50 din (+ cena poruke). međutim, mnogi poslodavci u obračunu izraz „u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju“ pod cenom karte u javnom prevozu podrazumevaju iznos mesečne pretplatne karte što dele na broj radnih dana kojima je zaposleni dolazio. na taj način, zaposlenima koji su u toku obarčunskog meseca bili na godišnjem odmoru ili bolovanju se često obračunava manji iznos od onoga koji je zaposlenom potreban da bi javnim prevozom dolazio i odlazio na posao za taj, umanjen broj radnih dana. dakle, na koji se tačno iznos odnosi izraz „“u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju““?
    hvala

    1. Poštovani, stav izražen u presudi Vrhovnog kasacionog suda Rev2 86/21 od 30.06.2021. godine je takav da se stvarni troškovi za dolazak i odlazak sa rada određuju prema broju efektivnih radnih dana i cene pojedinačne karte u javnom saobraćaju. Sudska praksa je raznolika i svaki konkretan slučaj treba ponaosob ispitati.

  1. Poštovani

   Zakonom o porezu na dohodak građana je predviđeno da se ne plaća porez na zarade na primanja zaposlenog od poslodavca po osnovu naknade dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada – do visine cene mesečne prevozne karte u javnom saobraćaju, odnosno do visine stvarnih troškova prevoza, a najviše do 5.017 dinara mesečno.

  1. Postovani,
   Na koji nacin je poslodavac duzan placati putne troskove gde je stvarna razdaljina od mesta stanovanja do mesta rada 120km u jednom pravcu i gde ne postoji direktna linija javnog prevoza.Uzimanje mesecne karte po registrovanim linijama iznose duplo vise kilometara od realnih.Putujem svojim automobilom.

 2. Poštovani,

  Da li je potrebno da zaposleni donose račune kojima će pravdati troškove prevoza ili su kao verodostojna dokumenta dovoljni ugovor o radu, obračun prevoza i izjava zaposlenog?

  Unapred zahvalan

    1. Poštovani,

     u skladu sa zakonom o radu, u redovnim okolnostima, Zaposleni ima pravo na naknadu troškova u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu za dolazak i odlazak sa rada, u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju, ako poslodavac nije obezbedio sopstveni prevoz.

 3. Da li je poslodavac dužan da isplati putne troškove iako ima sopstveni prevoz ali taj prevoz je udaljen od moje adrese stanovanja 2 km tj.mini bus prolazi samo kroz centar mesta duž cele ulice pa do mesta firme.Putujem sopstvenim prevozom i za to ne dobijam nikakvu nadoknadu izuzev kada mini bus ne saobraća al to su jako retki slučajevi.Pozdrav i hvala unapred.

 4. Pre oko nedelju dana poslodavac MO Vojnomedicinska akademija,dostavili su zaposlenima „Izjavu“ u kojoj se traži pored kopije lične karte,ili očitane l.k da se izjasne da li stanuju više od 2km od mesta rada što je oko 4 autobuske stanice ,što bi značilo da neće dobiti mesečnu naknadu za prevoz gradskim saobraćajem,što su već radili i to centar za logistiku VMA koji utvrđuje rastojanja? i izvodi zaključak da zaposleni nema pravo naknade.Nekada je rastojanje od 2km važilo za organizovani vojni prevoz,koji je ukinut .Imaju li prava da ukinu prava na nadoknadu i da li ako neko ne preda izjavu krši zakon

  1. Poštovani,

   poslodavac je dužan isplatiti naknadu troškova prevoza ukoliko ti troškovi zaista i postoje, odnosno ukoliko postoji potreba za korišćenjem prevoza od polsa do kuće, i poslodavac nema pravo da generalizuje i uskraćuje pravo na troškove prevoza svima koji stanuju manje od 2 km od mesta rada.

 5. Postovani Radim u NS ,grad subvencionise GSP kao i karte mesecne i one iznose 3900 din.Posao mi nalaze da radim smenski rad ali cesto prekovremeni imam fond i pored dobijenih 3900din za sopstveni prevoz doplacujem mesecno oko 4500 din jer radim u obliznjem mestu.Zar nebi trebali da nam daju bar taj neoporezivi deo od 5017 din. Hvala unapred.

  1. Postovani,premestena sam privremeno na drugo radno mesto udaljeno 36km od mesta gde zivim i gde sam radila.Dobijam putne troskove u visini autobuske karte.Interesuje me da li je poslodavac u obavezi da mi nadoknadi i troskove sopstvenog prevoza(privatan auto),jer radim u smenama koje se nikada ne uklapaju sa autobuskim linijama.Hvala

 6. Poštovani,

  Ako sam kupio mesečnu kartu na početku meseca, a radio nepuni mesec, razboleo se , da li me sleduje naknada za prevoz za ceo mesec pošto kartu nemogu prevozniku da vratim.

 7. Poštovani,
  zaposlen sam u obrazovanju i od nas se osim evidencija o dolascima na posao ( na posebnom obrascu ) traži i fiskalni račun za gorivo u visini cene mesečne karte ( javnog-gradskog) prevoza.
  Da li je potrebno priložiti i fiskalni račun ( ukoliko npr. na posao dolazim biciklom)?
  Obrazac koji se koristi za evidenciju broja dolazaka odnosno odlazaka na posao ( interni obrazac), popunjava administrativni radnik a od zaposlenog traži da pod punom moralnom i materijalnom odgovornošću potpiše isti.
  Da li neko u naše ime može popuniti obrazac a zahtevati naš svojeručni potpis uz navođenje pune moralne i materijalne odovornosti?
  Hvala

 8. Poštovani, ukoliko je prevoz u jednom pravcu na posao 500rsd, da li se prevoz zaposlenom isplacuje 500xbroj radnih dana ?, ili se isplacuje za dolazak i odlazak, 1000x broj radnih dana ?

  1. Poštovani,

   visina naknade se utvrđuje u svakom konkretnom slučaju i zavisi od više faktora, pa na osnovu oskudnih podataka iz ovog pitanja, ne mogu vam dati odgovor. Za više informacija i pravni savet, potrebno je zakazati sastanak sa adovkatom.

 9. Poslodavac je zaposlenima omogućio sopstveni prevoz za dolazak i odlazak sa rada na način da zaposlene prevozi autobuski prevoznik koji ima ugovor sa poslodavcem . Pojedini zaposleni odbijaju da koriste taj prevoz i traže od poslodavca da im isplaćuje naknadu troškova prevoza u visini prevozne karte u javnom saobraćaju . Da li je poslodavac u tom slučaju obavezan da prihvati zahtev pojedinih zaposlenih ili može odbiti njihov zahtev bez posledica .

  1. Zaposleni ima pravo na naknadu troškova u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu za dolazak i odlazak sa rada, u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju, ako poslodavac nije obezbedio sopstveni prevoz. Dakle, ako je poslodavac zaista obezbedio sopstveni prevoz, nije u obavezi da isplaćuje novčanu naknadu.

   Naravno, u svakom konkretnom slučaju je moguće da postoje odstupanja zavisno od više faktora, a imajući u vidu i šarolikost sudske prakse.

 10. Postovani,

  Zivim u Beogradu u svom stanu na adresi na kojoj sam prijavljen. Odlukom mog poslodavca Ministarstva odbrane/Vojske Srbije prebacen sam na radno mesto koje je u Novom Sadu. Poslodavac ima uvid koliki su moji stvarni troskovi dolaska i odlaska sa posla, priznaje ih, i isplacuje ih u toj visini po danu, ali odbija da isplati pun iznos troskova za ceo mesec, pozivajuci se na svoju odluku da maksimalno isplacuje 11.986,00 RSD ya jedan mesec.
  Da li je takva odluka u skladu sa Zakonom o radu i da li on na to ima ikakvo pravo ili mogu da trazim razliku nadoknade?

  Hvala. Srdacan pozdrav

 11. Postovani,
  Zaposlen sam u Ministarstvu odbrane. Poslodavac me je zbog potreba posla premestio u Novi Sad, a zivim u Beogradu. Njegova odluka je da isplacuje maksimalno 11.986 dinara mesecno za prevoz, iako i sam priznaje da su mi troskovi 15,575 dinara, a zapravo su jos veci. Da li je to u skladu sa zakonom?

  Hvala.
  Srdacan pozdrav

  1. Poštovani,

   troškovi prevoza se moraju isplatiti u skaldu sa zakonskom odredbom a opet imajući u vidu realno i nužne troškove prevoza. U konkretnom slučaju, moguće da imate pravo na dopaltu, al za tačnu informaciju je potrebno zakazati sastanak sa advokatom i razmotriti sve konkretne činjenice i okolnosti.

 12. Poštovani,

  Poslodavac je doneo propis da isplaćuje refundaciju za dnevne ili mesecne karte, ali samo ako je zaposleni dolazio 10 ili vise radnih dana u kancelariju i uz pravdanje karata. Da li je to dozvoljeno zakonski i ako nije, kako postupiti, a da se ne pokrece sudski postupak?

 13. Poštovani,
  Ako kupim mesečnu kartu a radim tri nedenje a četvrtu sam na godišnjem odmoru da li imam pravo na refundaciju mesečne karte u celom iznosu. Da sam koristio dnevnu kartu troškovi prevoza bi bili u većem inosu od mesečne karte.

 14. Postovani
  Radim kao vozac gradskog autobusa u GSP Beograd . U momentu zaposljavanja ziveo sam u Batajnici. Sad zivim u Novoj Pazovi. Svakodnevni troskovi prevoza su mi uvecani za prevoz izmedju Batajnice i Pazove. Taj put do gradskog prevoza prelazim sopstvenim vozilom jer ne postoji drugi prevoz na koji se sa sigurnoscu mogu osloniti. U firmi kazu da ne mogu dobiti nadoknadu troskova ako ne donesem racun za mesecnu kartu. Koja su moja prava? Postoji li neki nacin da ostvarim pravo na nadoknadu troskova prevoza ili je to u mojoj situaciji dobra volja poslodavca?
  Srdacan pozdrav
  Dragan

 15. Poštovani,

  Živim na teritoriji grada Beograda u opštini Sopot, a radno mesto mi je na Novom Beogradu. Udaljenost je 62 km. Realni troškovi prevoza su mnogo veći od novca koju kompanija uplaćuje na ime prevoza. Obzirom da je velika udaljenost korišćenje gradskog prevoza je gotovo nemoguće. Da li postoji zakonski osnov da se od poslodavca zahteva realna isplata troškova prevoza?

  Hvala

 16. Poštovani,
  Lekar sam na specijalizaciji iz provincijske bolnice. Uprava naše bolnice donela je odluku o naknadi troškova putovanja lekara u kliničke centre na specijalizaciju na sledeći način:
  -ukoliko nam je trenutno privremeno prebivalište(podstanarstvo) u sedištu kliničkog centra imamo pravo na nadonadu u visini cene karte gradskog prevoza radnim danima i jednom nedeljno u iznosu cene povratne autobuske karte do sedišta bolnice.
  -ukoliko putujemo svaki dan u središte kliničkog centra dužni smo svakodnevno uzeti numerisani putni nalog koji nam overava mentor/ordinirajući lekar u kliničkom centru i overeni nalog smo dužni dostaviti najkasnije sutradan u bolnicu ili nam putni troškovi neće biti isplaćeni.
  Takođe smo usmeno obavešteni da ukoliko ne prihvatimo nov način obračuna u vidu našeg potpisa na ponuđenu nam izjavu, gubimo pravo na buduću nadonadu za put,a trenutno stopirana sredstva za put za prošli mesec nam neće biti isplaćena.
  Molim Vas za savet u vezi odgovarajućeg pravnog leka.
  Hvala Vam unapred!

 17. Poštovani
  u mojoj firmi su velike neregularnosti, tako da imamo zaposlenog koji je počeo da radi na odredjeno vreme i isplaćuje mu se iznos za prevoz kao da putuje svaki dan, a on samo četiri puta mesečno koristi prevoz(u oba smera).Da li je to ok?
  A drugom kolegi koji radi iste poslove i isto koristi prevoz 4 puta mesečno -samo četiri dana * cena povratne karte?

 18. Postovani
  Prilikom zasnivanja radnog odnosa. pre 20 god prebivalište mi je bilo van mesta rada nisam uzimala putne troškove i tako sam radila 7 godina
  Pre 13 god kao podstanar sam se prijavila u mesto rada
  Posto imam svoje vlasništvo stana u prvobitnom prebivalištu a u mestu rada sami dalje podstanar zelim da se preselim u svoj stan i trazim putne troškove
  Da li je to moguce?

  1. Poštovani,
   Da li poslodavac bilo kakvim internim aktom može da ograniči udaljenost mesta stanovanja za isplatu naknade za dolazak i odlazak sa posla? U mom slučaju je da do 5 km udaljenosti niko nema pravo na naknadu za dolazak i odlazak sa posla.
   Unapred Vam se zahvaljujem na odgovoru.
   Srdačan pozdrav

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Scroll to Top
Call Now Button