Izmene u postupku registracije u APR-u

Dana 08.11.2021. godine, u Službenom glasniku je objavljen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agencije za privredne registre koji je stupio na snagu 16.11.2021. godine sa odloženom primenom pojedinih odredbi Zakona.

Radi neophodnosti otklanjanja pravnih praznina i problema uočenih prilikom primene ovog zakona, a u skladu sa merama Akcionog plana Programa za unapređenje pozicije Republike Srbije na rang listi Svetske banke o uslovima poslovanja-Doing Business za period 2020-2023. godine, donet je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agencije za privredne registre, pa u nastavku navodimo neke od najvažnijih izmena:

Elektronska prijava za osnivanje privrednog društva

Jedna od najvažnijih izmena tiče se prijave za osnivanje privrednog društva Agenciji za privredne registre, koja će se u buduće podnositi isključivo u elektronskoj formi. Opravdanje za ovakvo rešenje ima se naći u nastojanjima izvršne i zakonodavne vlasti ka potpunoj digitalizaciji privrede, te konceptu e-Uprave. Ipak, odlaže se primena ovog izmenjenog člana zakona, te će se isti primenjivati po isteku 18 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Ko podnosi prijavu za razrešenje direktora

Kako su u praksi poznate situacije kada društvo donese odluku o razrešenju zakonskog zastupnika (koja ima konstitutivni karakter), ali iz određenih razloga društvo ne izvrši imenovanje novog zakonskog zastupnika, postavlja se pitanje ko je u toj situaciji ovlašćen za podnošenje prijave za registraciju razrešenja ovlašćenog lica, budući da orethodna verzija zakona nije propisivala šta raditi u konkretnom slučaju. Upravo zbog toga, Članom 2. Zakona, u članu 5a Zakona se dodaje nova tačka kojom se propisuje da lice ovlašćeno za podnošenje prijave za registraciju razrešenja lica ovlašćenog za zastupanje, ako istovremeno nije imenovano drugo lice ovlašćeno za zastupanje, može biti i član društva.

Naravno, u samoj odluci društva o razrešenju direktora, možete imonovati novog direktora ili lice koje je ovlašćeno za sprovođenje ove promene kod APR-a.

APR po službenoj dužnosti pribavlja službene podatke

Radi usklađivanja sa odredbama Zakona o opštem upravnom postupku,  u članu 6 posle stave 3 se dodaje stav 4 koji glasi: „Podatke i dokumente koji se u skladu sa ovim zakonom podnose uz prijavu, a o kojima se vode službene evidencije, registrator pribavlja po službenoj dužnosti, direktnim uvidom u službenu evidenciju, preko servisne magistrale organa ili na drugi prihvaćen način u skladu zakonom kojim se uređuje elektronska uprava, osim ako podnosilac prijave izjavi da će te podatke i dokumente pribaviti sam.ˮ.

S tim u vezi, ako registrator pribavlja podatke i dokumenta po službenoj dužnosti, rok od 5 radnih dana za odlučivanje registratora po prijavi, počinje da teče narednog dana od dana pribavljanja podataka, odnosno dokumenata, osim ako je pribavljanje podataka i dokumenata izvršeno neposrednim uvidom u službenu evidenciju drugog organa, preko servisne magistrale ili na drugi prihvaćen način u skladu zakonom kojim se uređuje elektronska uprava, kada se navedeni rok računa od dana pribavljanja tih podataka i dokumenata.

Rešenje registrator potpisuje svojeručno, faksimilom ili elektronski u skladu sa propisima kojima se uređuju elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.ˮ.

Digitalizovani i elektronski dokument u postupku registracije

U cilju povećanja efikasnosti elektronskog postupka registracije i u krajnjoj liniji stvaranja uslova za isključivu elektronsku registraciju osnivanja privrednog društva, predloženo je da osim lica koja po Zakonu o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju digitalizaciju, odnosno overu digitalizovanih akata mogu vršiti i advokati koji podnOse registracione prijave u ime stranke.

Ako se uz prijavu dostavlja akt, odnosno dokument koji je prethodno izvorno sačinjen u papirnoj formi, dostavlja se primerak tog akta, odnosno dokumenta koji je digitalizovan i overen u skladu sa zakonom kojim se uređuju elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.

Odlaže se primena ovog izmenjenog člana zakona, te će se isti primenjivati po isteku godinu od dana stupanja na snagu ovog zakona.

U kom momentu se plaćaju naknade za podnošenje prijave

Članom 15 Zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, preciziran je član 42 Zakona pa je propisan momenat nastanka obaveze plaćanja naknada za usluge APR-a, tako da obaveza plaćanja naknade nastaje danom podnošenja prijave, odnosno danom podnošenja zahteva za izvršenje druge usluge.

 Ostale izmene i dopune odnosno ceo tekst Zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre možete pogledati ovde.

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Scroll to Top
Call Now Button